Missió

 

L’Oficina Comarcal PANGEA té la missió de desenvolupar diferents recursos i serveis per a garantir els drets fonamentals de la ciutadania al voltant de tres eixos de treball.

 

  • Cohesió social i convivència: La cohesió social és la vinculació dels membres d’una col·lectivitat entre elles i com a grup; és una condició fonamental per garantir el benestar de la societat. La convivència es basa en el respecte mutu entre les persones, els seus projectes vitals i el mitjà en què vivim i desenvolupem la nostra vida. La Comunitat Valenciana és una suma de singularitats i les diferents cultures, la majoria fruit de la immigració, interactuen i es comuniquen mitjançant una cultura cívica comuna basada en els valors de la democràcia, la justícia social, la llibertat i els drets humans i el respecte a aquesta diversitat cultural. Així, cal generar espais compartits i sinergies comunes per a treballar la prevenció i trencament d’estereotips que comporten discriminacions racistes i xenòfobes, i l’assimilació institucional.

 

  • Inclusió social: Les persones migrades majoritàriament tenen característiques específiques de vulnerabilitat en l’àmbit relacional en haver de construir i generar un nou entorn que pot generar major exclusió social o risc. Les desigualtats socials augmenten en el cas de les persones migrants, tant en les persones immigrants (el índex d’empobriment és de 51’6%) com en les emigrades (majoritàriament ho fan per motius d’exclusió econòmica) i les persones refugiades. S’ha de redimensionar i adaptar els serveis públics de protecció i inclusió social de forma eficient i eficaç als nous temps i les noves circumstàncies.

 

  • Garantir els drets de les persones migrades: És necessari el lideratge de la política migratòria i la coordinació interdepartamental amb la resta de serveis i polítiques públiques (cooperació, educació, salut, ocupació, habitatge, drets civils…), així com l’assessorament complet i la seua atenció. A més, cal la creació de taules de coordinació amb el teixit associatiu i les ONGD per a coordinar l’acció municipal d’àmbit comarcal.

 

Privar les persones dels drets humans és posar en dubte la seua pròpia humanitat.

Nelson Mandela